کشور و خارج از کشور.„ مینورد ترانس“ – نقل مسافرین در

رانندگان حرفه ای و وسایل نقلیه با کیفیت

نوع جاده و زمین ھستند.وسایل نقلیھ ماراحت برای سوار شدن در ھربالا بھ دست اوردیم.وسایل نقلیھ ایمنی ومشتریان ما وسایل نقلیھ با کیقیتپیشرو در بازار اشغال می کند.برای

اگر برای سفر خود شرکت مینوردوسایل نقلیھ خود را تجدید می کنیم.ھماھنکی با زمان ما دائما ناوگاندارند.بھ منظور رضایت مشتریان وطراحی داخلی برجستھ ای

حمل و نقل و خدمات


ترانس را انتخاب می کنید شما باوسایل نقلیھ لوکس با تھویھ مطبوع ب20یا 30 یا 53 صندلی مسافرسفر می کنید.وسایل نقلیھ ما دارایتحھیزات با کیفیت بالا ھستند.بھ درخواست شما از طریق پستالکترونیکی بھیا شماره office@minordtrans.rs069 یا شماره 690- تلفن 705069 690- تلفن 704 شما بھترین معاملھرا در کوتاھترین زماندریافت خواھیدکرد.


سفر با توجھ بھ خواستھ ھای شما

مسر سفر را در زمان می خواھید با توقف ھای دلخواه خود انتخاب کنید

مشتریان راضی

تعداد بزرگ از مشتریان مابرداشت ھای فراموش نشدنی و خاطرات

کیفیت

کیفیتمسافرت با وسایل نقلیھ امن و راحتی و

دقیق و مسئول

احترام بھ زمان توافق شده

ایمنی ھستند.خدمات مجاز است و وسایل نقلیھ ماتحھیزات و تعمیرو نگھداری دروسایل نقلیھ ما دارای بالاترین کیفیت

و امن و راحت است.ھای شما است.مسافرت سریعما بھ طور کامل اماده پاسخ بھ تمام نیاز

برای سفره ھای چند روزه وسیلھ نقلیھ بامورد نظر برسانیم.در زمان مورد نظر شما را بھ مقصدحرفھ ای ھمراه است.ما می توانیماجاره وسیلھ نقلیھ با خدمات رنندگاناستندارد ھا کار می کنند.قوانین سختگرانھ و بالاترینرانندگان ما حرفھ ای ھستند و با توجھ بھ
کیلومتر.تعامل و مسیر سفر برنامھ ریزی شده یااساس درخواست بستھ بھ زمانبراورد ھزینھ برای استخدام ون برھای محلی اماده می شوند.وسیلھ نقلیھ و راننده برای تماشای مکانراننده با شما باقی می ماند.

پیشنھاد ما


1

حمل و نقل جاده ای

نقل مسافر جاده ای تا مقصد در کشور و

حمل و نقل از فرودگاه و تا فرودگاه

گشت و گذار با راھنمای حرفھ ای
2

خدمات تخصصی

İخواستھ ھای شماسازمامدھی گشت و گذار با توجھ

سفر از محل توافق شده.